Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Fontys

Hogeschool van Amsterdam

Hanze Hogeschool Groningen

Hogeschool Leiden

Saxion

 

Hogeschool

Hogeschool van Amsterdam

Competenties/leertaken

De opleiding Toegepaste Psychologie van de hogeschool van Amsterdam bereidt je voor op maatschappelijke en commerciële functies waarin jouw kennis van de psychologie de basis vormt voor je inzetbaarheid. Tijdens deze opleiding leer je om psychologische kennis toe te passen in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat.
Een toegepast psycholoog werkt met mensen. Je wordt opgeleid tot gedragskundige en bent aan het eind van de studie bekwaam in:

 • Signaleren, analyseren en beoordelen van gedragsvraagstukken;
 • Voorlichten van personen over gedragsvraagstukken;
 • Adviseren rond verandering van menselijk gedrag;
 • Begeleiden en coachen van personen bij het verbeteren van hun functioneren;
 • Trainen van personen in inter- en intrapersoonlijke vaardigheden.
   

Specialismen/contexten/ werkvelden studie

Tijdens de hoofdfase krijg je de mogelijkheid om je verder te verdiepen en te specialiseren in een van de werkvelden:

 • Onderwijs en Ontwikkeling;
 • Consument en Maatschappij;
 • Arbeid en Organisatie of Gezondheid;
 • Zorg en Welzijn.

Onderscheidende thema’s studie

 • Stage lopen vanaf kwartaal 2 in de propedeuse
 • Grootstedelijke thematiek

Excellentie- & Honourstraject

Aanwezig

Numerus Fixus /Decentrale selectie

Aantal: 350
De HvA opleiding TP heeft vanaf 2015 een decentrale selectie (in plaats van eerdere loting). Informatie hierover vind je hier

Aangeboden minoren

 • Brein en gedrag
 • Sportpsychologie (v.a. september 2012)

Mogelijke studievormen

Voltijd/Deeltijd

Link opleiding

link

  

Hogeschool

Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen

Competenties/ leertaken

Tijdens de opleiding ontwikkel je competenties in een realistische, praktijk benaderende context: de beroepstaken. Daarnaast besteden we doorlopend aandacht aan kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor het gehele programma, de leerlijnen.

Beroepstaken:
• Psychologische Begeleiding en Coaching: het begeleiden van cliënten door het inzetten van interventies die gedragsverandering veroorzaken. De toegepast psycholoog kan vanuit zijn achtergrond cliënten begeleiden met vraagstukken gerelateerd aan het arbeidsproces, duurzame inzetbaarheid, op een continuüm van re-integratie/revalidatie, gezondheid/vitaliteit en talent- en organisatieontwikkeling.
• Preventie: het inzetten van preventieve interventies op het gebied van motivatie en gezondheidsgedrag bij overheidsinstanties en bedrijven.
• Diagnostiek en Assessment: het meten van het gedrag van mensen in relatie tot hun functioneren en hun duurzame inzetbaarheid. De toegepast psycholoog kan door middel van het systematisch inzetten van psychologische instrumenten een uitspraak doen over mogelijkheden en beperkingen van mensen.
• Trainen: het uitvoeren van trainingen voor groepen mensen om hun deelname aan het arbeidsproces en hun persoonlijk functioneren te verbeteren. Ook kan de toegepast psycholoog vanuit zijn achtergrond verandertrajecten in organisaties begeleiden

Ondersteunende onderwijsprogramma’s:
• Praktijkgericht onderzoeken: de toegepast psycholoog heeft een onderzoekende houding in de werkzaamheden die hij verricht. Dit houdt in dat hij steeds een onderzoekscyclus doorloopt en hiermee doorlopend zijn werk blijft verbeteren en innoveren.
• Professioneel werken: de toegepast psycholoog heeft een professionele werkhouding, is kwaliteitsbewust en heeft zicht op zijn professionele grenzen (ethiek).
Basiskennis psychologie:
Naast de genoemde beroepstaken en leerlijnen, wordt gedurende de eerste twee jaar ook de psychologische kennisbasis eigen gemaakt.

De 4 competenties uit het competentieprofiel van de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie zijn gebaseerd op de landelijke competenties van de toegepast psycholoog:
1. Beoordelen van gedrag
Het zelfstandig en op methodische wijze informatie verzamelen, en daarmee tot een oordeel komen over gedrag. Het doel hiervan is te komen tot een probleemanalyse van een individu of groep. Het signaleren, inventariseren, analyseren en interpreteren van gegevens in relatie tot gedragsvraagstukken van individuen en groepen in de samenleving. Het daarbij kunnen toepassen van de volgende methoden: observatie, psychodiagnostische gespreksvoering, psychodiagnostisch onderzoek en assessment met behulp van gestandaardiseerde en gevalideerde methoden en instrumenten en dossieronderzoek.
2. Beïnvloeden van gedrag
Het op basis van een analyse van een vraag of ontwikkelbehoefte ontwerpen en uitvoeren van, op psychologische kennis gebaseerde, gedragsinterventies en/of advies. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt voorop. Een interventie kan bestaan uit een psychologische (geprotocolleerde) begeleiding of (e)-coaching, training, voorlichting. Interventies kunnen zijn gericht zijn op het bevorderen van een gedragsverandering bij volwassenen.
3. Praktijkgericht onderzoeken
Het, op basis van een psychologisch praktijkprobleem/vraagstuk, op systematische en methodologisch verantwoorde wijze kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek verrichten: het uitvoeren van een probleemanalyse en op basis daarvan formuleren van een onderzoeksvraag, het maken van een onderzoeksopzet, het doen van literatuuronderzoek, het verzamelen en analyseren van gegevens en op basis daarvan trekken van een conclusie. Het doel hiervan is aanbevelingen doen voor de praktijk.
4. Professioneel werken
Het binnen en buiten de eigen arbeidsorganisatie constructief, sensitief, empathisch, kritisch en respectvol samenwerken met deskundigen van verschillende disciplines en verschillende niveaus, zowel in nationaal als internationaal verband. Het profileren van een eigen professionele positie op de arbeidsmarkt (ondernemerschap). Het opbouwen en onderhouden van een netwerk en het proactief inspelen op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het reflecteren op het eigen handelen en dit refereren aan waarden en normen en de visie op het beroep. Bewust zijn van eigen valkuilen en kwaliteiten en deze kunnen inzetten en verbeteren. Het handelen volgens beroepsspecifieke ethische codes, reglementen en gedragsregels. Het herkennen van beroepsethische dilemma’s en in samenspraak met anderen komen tot oplossingen hiervoor.

Specialismen/ contexten/  werkvelden studie

De opleiding togepaste psychologie is een brede opleiding. Beroepsgenoten kom je daarom tegen in veel verschillende sectoren en beroepscontexten tegen zoals zorg, welzijn en arbeid.

Waar kun je werken?
Je bent als Toegepast Psycholoog deskundige op het gebied van het analyseren en beïnvloeden van gedrag en het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Je bent bij uitstek toegerust in het begeleiden van individuen en groepen om te komen tot effectief gedrag in de verschillende contexten. Je kunt gaan werken binnen uiteenlopende sectoren zoals onderstaande voorbeelden:
• Arbo diensten en/of Arbo & Zorg diensten binnen grotere organisaties. (bijvoorbeeld begeleiden werkhervatting, stress counseling, overspanning en burn-out begeleiding, leefstijlcoach, vitaliteitscoaching enz.)
• HRM afdelingen (bijvoorbeeld bijdragen aan bevlogenheid, teamontwikkeling enz.)
• Reïntegratiebedrijven (begeleiden naar werk)
• Assessment-bureaus (talent, juiste mens op juiste plek, loopbaanbegeleiding)
• Ambulante Revalidatie (cognitief trainer, coach, werkplekbegeleider bij cliënten met chronische pijn of Niet aangeboren Hersenletsel)
• Als ZZP’er

Onderscheidende thema’s studie

 

Excellentie- & Honourstraject

Niet aanwezig

Numerus Fixus

Aantal: 175 (deadline inschrijven 15 januari 2017)

Aangeboden minoren

geen

Mogelijke studievormen

Voltijd

Link opleiding

 Link, open dagen zijn hier te vinden.

 

Hogeschool

Saxion

Competenties/ leertaken

Toegepaste Psychologie (TP) richt zich op vraagstukken en uitdagingen van mensen van diverse leeftijden. Tijdens de opleiding leer je meer over het coachen van mensen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens de studie of in het werk. Daarnaast speelt de interactie tussen mens en technologie een belangrijke rol. TP is jouw opleiding als je interesse hebt in het gedrag van mensen, je snel verbanden ziet en als je affiniteit hebt met statistiek.

Het brein als jouw domein
Individuen, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben steeds meer behoefte aan professionele psychologische ondersteuning. Ze zijn op zoek naar praktische oplossingen voor individuele en/of bedrijfsgerichte problemen. Dit is mogelijk door het toepassen van kennis en onderzoeksmethoden uit de psychologie. Zoals het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het herkennen en oplossen van gedragsproblematiek en het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek.

Werken met echte cliënten
Dus heb jij interesse in het coachen en begeleiden van kinderen of volwassenen bij hun functioneren in het dagelijks leven, tijdens hun studie of werk? Vind je het gedrag van mensen interessant en wil je weten hoe de psychologie dat gedrag verklaart en probeert te beïnvloeden? Wil je tijdens je studie werken met échte cliënten en veel persoonlijke begeleiding krijgen? Dan is TP jouw opleiding!

Specialismen/ contexten/ werkvelden studie

Vanaf het derde studiejaar is het mogelijk je te specialiseren in de volgende uitstroomprofielen (hoofdstromen):

Gezondheidspsychologie: psychologie van de gezonde mens en psychopathologie (gedragsstoornissen), ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidsleer, kennis van de gezondheidszorg & maatschappij, e-health, preventie en empowerment

Gedrag & Technologie: interactie mens & machine, cognitieve psychologie, functieleer, usability design, serious gaming en ethiek

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Onderscheidende thema’s studie

Psychodiagnostisch onderzoek
Binnen elke hoofdstroom leer je hoe je op basis van een hulpvraag van een cliënt of patiënt een psychodiagnostisch onderzoek moet uitvoeren. Door het voeren van gesprekken en afnemen van tests krijg je een beeld van wat er precies aan de hand is en hoe je iemand verder zou kunnen helpen. Ook is er aandacht voor kennis en vaardigheden op het gebied van het voorkomen en behandelen van gedragsproblemen. Je kunt daarbij denken aan het opzetten van een voorlichtingscampagne of het geven van een geheugentraining.

Toegepast onderzoek
Daarnaast houd je je bezig met het vergaren van psychologische kennis door het uitvoeren van toegepast onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw soort behandeling. Om dit goed te kunnen doen wordt tijdens je studie intensief aandacht besteed aan psychologische theorieën, methoden en technieken van onderzoek.

Excellentie- & Honourstraject

Aanwezig

Numerus Fixus

 Nee

Aangeboden minoren

In de vrije ruimte heb je de mogelijkheid je kennis te verdiepen of te verbreden. De minoren die wij Saxionstudenten aanbieden zijn gelijk aan de verschillende hoofdstromen.
Hiernaast bieden wij de minor Prestatiepsychologie aan. Deze is ook toegankelijk voor de niet-Saxionstudent. Voor meer informatie of om je in te schrijven kun je terecht op www.kiesopmaat.nl.

Mogelijke studievormen

Voltijd/Deeltijd

Link opleiding

saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/toegepaste-psychologie/studie-inhoud

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie