0
0
0
s2sdefault

10 maart wordt tijdens het NBTP-congres de eerste Toegepast Psycholoog Scriptieprijs uitgereikt. De komende weken worden de kanshebbers aan jullie voorgesteld. De zesde en laatste kandidaat voor de scriptieprijs is Tess Salverda, een alumna van toegepaste psychologie bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij heeft de training ‘Floreren’ ontwikkeld, met als doel om het geloof in eigen kunnen van hoger opgeleide werkzoekenden te verhogen. Zodanig dat deze werkzoekenden hiermee hun kans vergroten op het verwerven van een baan die aansluit op hun opleidingsniveau en loopbaanwensen. Lees hier de samenvatting van haar scriptie:

(Auteur: Tess Salverda) “Wat heb ik nou te bieden?” en “Ik ben niet goed genoeg.” Dit zijn voorbeelden van gedachten en gevoelens waar een groot aantal hoger opgeleide werkzoekenden, klanten van het Talent & Career Center (T&CC), mee worstelen. De opdrachtgever geeft aan dat deze klanten uitstelgedrag vertonen, doordat zij belemmerende gedachten en gevoelens over zichzelf hebben. Hierdoor gaan zij minder snel over tot sollicitatieacties en verkleinen zij de kans op het verwerven van een baan.

De opdrachtgever wil deze klantengroep zodanig bedienen dat zij meer ‘geloof in het eigen kunnen’ ontwikkelt, waardoor het uitstelgedrag vermindert en de kans op het verwerven van een baan groter wordt. Daarom heeft Tess de training ‘Floreren’ ontwikkeld die de gerichtheid op positieve eigenschappen en ‘het geloof in het eigen kunnen’ van de klantengroep verhoogt.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de methodiek van Hoobroeckx en Haak (2002). Uit de analyse van de huidige situatie kwam naar voren dat de klantengroep het ondernemen van sollicitatieacties uitstelt, door een bewust of onbewust gebrek aan ‘het geloof in eigen kunnen’ (Bandura, 1986). Een positief psychologisch verklaringsmodel ziet uitstelgedrag als een gevolg van een te grote gerichtheid op de eigen gebreken en een te geringe gerichtheid op de eigen positieve eigenschappen en intrinsieke motivatie (Ossenbaard, et al., 2008).

Uit de analyse van het gewenste gedrag bleek welk gedrag de klantengroep na de training vertoont:
1. Reduceert belemmerende gedachten: Om de belemmerende gedachten onder de klantengroep te reduceren, is door cognitief therapeute van Essen voorgesteld om oefeningen in de training te implementeren die over zelfacceptatie gaan. Volgens Ryff (1998) is zelfacceptatie een zelfevaluatie die op de langere termijn gaat om bewustwording en acceptatie van de persoonlijke krachten en beperkingen. In de training leert de klantengroep om haar belemmerende gedachten op te sporen, uit te dagen en te vervangen met positieve gedachten.
2. Past een groeigerichte denkstijl toe: Dweck (2007) maakt onderscheid tussen twee soorten denkstijlen: een prestatiegerichte- en een groeigerichte denkstijl. Wanneer de klantengroep met een prestatiegerichte denkstijl een uitdaging benadert, denkt zij hierin te kunnen slagen of falen. Met een groeigerichte denkstijl beschouwt de klantengroep een uitdaging eerder als een lerend proces. Wanneer zij er bijvoorbeeld niet in slaagt om een gesteld doel te behalen, is zij eerder geneigd hiervan te leren. De klantengroep leert deze groeidenkstijl toe te passen tijdens het stellen van sollicitatiedoelen en tijdens het ondernemen en evalueren van sollicitatieacties.
3. Ontwikkelt helpende gedachten: Om helpende gedachten onder de klantengroep te ontwikkelen stelt Bandura (1986) voor om ‘het geloof in eigen kunnen’, te verhogen. Dit kan door de klantengroep haar gewenste situatie te laten visualiseren, haar eigen oplossingen te laten bedenken en daarmee de ervaren problemen te laten overwinnen (Bannink, 2009). In de training leert de klantengroep haar kwaliteiten op te sporen om zo zelfstandig haar verwachting van de eigen effectiviteit te optimaliseren en te behouden.
4. Ervaart meer positieve emoties: Volgens Froeling, coach op het gebied van zelfacceptatie, ervaart de klantengroep in de gewenste situatie meer positieve emoties. Volgens Frederickson (2009) leidt het ervaren van positieve emoties tot het bouwen van hulpbronnen, ofwel: het Build-effect. De hulpbronnen kunnen worden ingezet tijdens de zoektocht naar een baan. Frederickson (2009) beschrijft concrete oefeningen die iemand zou kunnen ondernemen om meer positieve emoties te ervaren. Tijdens de training leert de klantengroep deze oefeningen zelfstandig toe te passen om het ervaren van positieve emoties te optimaliseren.

Om het gewenste gedrag onder de klantengroep aan te leren is er didactisch gekozen voor het (zelf)ontdekkend en reflectief leren. Daarom zijn er in de training zoveel mogelijk toepasbare oefeningen geïmplementeerd. De verschillende thema’s zijn verdeeld over vier trainingsmomenten, zodat de klantengroep het geleerde kan toepassen in het dagelijks leven en dit in een volgende training kan worden geëvalueerd.

Om de effectiviteit van de training te bepalen is er een evaluatieplan opgesteld, waarin verschillende evaluatiemethoden zijn gepresenteerd. Daarnaast zijn er experimenten onder de klantengroep uitgevoerd en om na te gaan in hoeverre bepaalde oefeningen van de training ‘Floreren’ effectief bleken te zijn. De betreffende experimenten bleken een zeer positief effect te hebben op de deelnemende klanten. Verder wordt de opdrachtgever aangeraden om rekening te houden met mogelijke andere uitingen (dan alleen uitstelgedrag) van een gebrek aan ‘het geloof in eigen kunnen’ onder alle klanten van T&CC.

Het onderzoek heeft antwoord gegeven op de vraag van de opdrachtgever. Daarnaast sluit het thema haarfijn aan bij Tess haar bedrijf. Samen met Anique Wijnhoud opent zij aanstaande donderdag 25 februari de deuren van hun bedrijf Reframed in de binnenstad van Groningen. Reframed is een training- en coaching bureau met de missie om het nationaal werkgeluk te verhogen. De dienstverlening is gebaseerd op de positieve psychologie en heeft als doel dat mensen op hun werk meer doen van dat wat zij belangrijk en leuk vinden en meer doen van waar zij goed in zijn. Floreren is hierin een belangrijk begrip en werkgeluk is hiervan een geweldig gevolg! De psychologie wordt niet vaak zo laagdrempelig aangeboden, zoals Reframed dit doet in het centrum van een stad. In tegenstelling tot de klassieke praktijken, profileert Reframed zich vanuit een authentiek en hip pand waar menigeen nu al verliefd op is. Voor een impressie van de organisatie, kunt u terecht op de website: www.reframed.nl.

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie